Armenian Azerbaijani Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Hindi Icelandic Indonesian Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Bosnian

krikolar Y?ntem

Emziren bebeklerin do?al, do?al bir s?re? olarak, hala, bu konuda t?m annelere baz? doktorlar taraf?ndan sorguland?, bu y?zden de?il. Baz? giri?imi engellemek i?in ve besleme, di?erleri kar???m?n? empoze ayarlamak y?netmek, ???nc? besleme alt? aydan daha fazla ?nerilir. n?anslar? Onlarca yeterli bilgi ?ok de?ildir ve en ?nemlisi, bunu elde etmek i?in, farkl? uzmanlar?n g?r??lerini kar??la?t?rarak do?ru sonu?lara varmak i?in gereklidir. Gen? bir annenin genel ve ?ok zor hayatta, she bunun yerine daha evet makale okunmas? gereken kitap uyku.

metod_gnezda

Bu malzeme emzirme ?zerinde dan??manlar? ?neriler aras?nda ?ok yayg?n bir tema adanm??t?r. Orada bir "yuva" y?ntemi olarak b?yle bir ?eydir ve meme veya ba?ka zorluklarla bebe?in k?smi yetmezli?i olan do?al ba?lant? s?recinde bu b?y?l? yol sunar.
Dr Bergman y?ntemi ?evredeki ?ocuk ve tam izolasyon (ba?lang??ta premat?re bebeklerin velilere ?nerdi?i) ile daimi ikamet oldu ?nerdi. ?imdi farkl? ya?lardaki ?ocuklarla ilgili ?neriler uyarlanm?? ve ?imdi k?saca ana mesaj teknikleri Anne ve ?ocu?u, hem de maksimum ve as?l? r?ya payla?makt?r. Yata??n alt?nda, bu arada, bir dinlenme g?n? ve gece uykusu olarak tasarlanm??t?r.
Asl?nda, b?yle bir durumda g?rev annenin aral??? b?y?k de?il, ama tamamen bebe?i al?p, ??nk? ailesi ve e?, ihmal edilmelidir. Giderek daha fazla aile ona her t?rl? deste?i g?revi olacak ?ekilde Elbette farkl? kafa kar??t?r?c? duygular ve korkular, misyonundan gen? anneyi dikkatini ?ekecek. ?abuk iyile?me ve ?ocu?un beslenmenin ?izelgesinin normalle?mesini sa?layacak niyetlerini ve t?m ?evrenin d?zg?n ?ekilde uygulanmas?n? azmi.

"yuva" y?nteminin ?nemli nokta ?zerinde durmak. ad? kendisi i?in konu?ur, ancak daha spesifik olarak, bu ?u anlama gelir:
1) Ortak uyku zorunlu hale gelir. annesinin ?zerine ask?da uyku bebek de dikkate al?n?r.
2) Baba ve di?er yak?nlar?) rehabilitasyon d?neminde bebe?in bak?m?nda minimum kat?l?m (almak zorunda.
3) Y?r?y?? halka a??k yerlerde tavsiye ve konuk davet edilmez.
bak?m ve banyo i?in 4) B?t?n i?lemler bizzat anne yap?lmal?d?r.
5) k???k bir meme uyku s?ras?nda ve uyku sonras?nda, yatmadan ?nce gerekli sunmak. Bebek uyan?k oldu?u zaman, besleme uygulanmas? i?in gerekli de?ildir.
6) ?i?enin ve tamamlamalar? yasakt?r.
7) yeti?kin ?ocuklar?n anneleri kol izlerken ?izgi filmlerde, kol, bir dokunsal oyunda ?ocuklarla oynamak, birlikte bir kitap okuyabilir.
Elbette, t?m eklem noktalar? yukar?daki tavsiyelere uygun dayanmal?d?r ve sonra, beslenme ?ans?n? geri meme bebe?i getirip, y?ksek olacakt?r m?mk?n oldu?unca fazla kilo yard?mc? olur.

Совместный сон обычно немало беспокоит отцов, да и многие мамочки боятся причинить вред малютке. Оснований для опасений нет и в подтверждение этому существуют миллионы примеров других кормящих женщин, спящих вместе с детьми и мужьями. Естественно, если кровать не велика и чисто физически родителям мало места при совместном сне с малышом, папе лучше отдыхать на диване, но при грамотной организации пространства этот вопрос полностью снимается. Кстати, совместный сон рекомендован деткам первого года жизни вне зависимости от наличия или отсутствия проблем с кормлениями, к тому же это самый простой способ для мамы часто прикладывать малыша к груди ночью. Соответственно, позаботиться об удобной, просторной кровати можно заранее, еще во время беременности. Для решения данного вопроса есть приставные кроватки для деток и возможность поставить кровать около стены.
Sonu?: sizin rahat yuva Organize ve talep beslenerek

© 2017 news-beauty.ru
. T?m haklar? sakl?d?r. malzemelerin kullan?lmas? sitesine referans gereklidir.
web sitesinde De?erli ziyaret?iler bilgi sa?l???n?za zarar verebilecek vrachom.Samolechenie ?nceden dan???lmadan kullan?lmamal?d?r her durumda geleneksel t?bb?n Familiarisation news-beauty.ru harakter.Metody tedavi tarifleri oldu?unu.