Armenian Azerbaijani Belarusian Bulgarian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Hindi Icelandic Indonesian Irish Italian Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Bosnian

?ocu?un g?zleri Hareketli

yerini de?i?tirmek her zaman tart??mal?d?r ancak ?zellikle akut ve sert t?r de?i?iklikler ?ocuk bellekte bas?l?r. ?nceki evi ile en ?nemli ayr?l?k ?? on d?rt ya??ndaki ?ocuklar i?in olur ??nk? Tabii ki, dikkate ?ocu?un ya??n? almal?d?r. bu rakamlar ?ok s?bjektif g?r?nse, onlar genel trendleri yans?t?yor. Tabii ki, ?? s?radan ya??n alt?ndaki ?ocuklar sistemini hat?rl?yorum, ama gen?lerin bak?? mant?ksal a??dan de?i?iklikleri kabul etmeye haz?r ve gelecek ?eylerin art? ve eksilerini tartmak olabilir.

Pereezd

Uzmanlar eksik bir ?ocu?un ne kadar daire i?in, ya?am ve hatta oyuncaklar?n her zamanki gibi, bu fiyata olmad???n? s?yl?yorlar arkada?lar? ve evcil hayvanlar. ?ocuklar?n ?ok ya??tlar? ba?l? ve bu ileti?im zordur yerine edilmektedir. Bebe?iniz o zaman harcad?m kiminle arkada? olsayd?, ayr?l?k ac?, bu nedenle bu konuya t?m dikkatinizi ve kalp a?r?s? di?er zevkler telafi etmeye ?al??acakt?r.
okul ?ncesi ve ilkokul ?a??ndaki ?ocuklar, psikolog tehcir ve gelecekteki yararlar? nedenlerini a??klamak sadece ilerlemeyi tavsiye ama m?mk?nse de, arkada?lar? ?ocuklarla sohbet kaydedin. ?kamet de?i?ikli?i temel de?i?ikliklerin s?z konusu ve ba?ka bir ?ehre ya da ba?ka bir ?lkeye hareket etmezse, siz telefonlar? ve ?ocu?u arkada? kiminle ?ocuklar?n ebeveynlerinin di?er koordinatlar?n? al?p ara s?ra (sirk, park, tiyatro, ?rne?in) bir araya y?r?r ?zerinde anla?abiliriz. Do?al olarak, uzun mesafeleri b?y?k bir engel haline fakat internette varl???nda ve ?zel programlar yard?m? ile ileti?im kurmak i?in, size ayr?m? yumu?atmak ve ?ocuklar ge?mi?ten parlak anlar? ezberlemek yard?mc? olabilir. Sadece ikaz - ?ocuk farkl? ileti?im kuruyorlar. Onlar g?rmek ve konu?mak, birlikte de?iliz, sadece f?rsat oynaman?n ?nemli bir s?re?tir, bu nedenle sanal ileti?imin bile en modern y?ntemler onlara basit ileti?imi yerini alamaz. Yeni topraklar?na uyum ?ocu?a yard?mc? olmak i?in, farkl? ?ekillerde hareket edebilir:
1) ??retmen deste?i ile yeni bir okul ya da anaokulu k???k bir kutlama organize etmek - ?ocuklar rahat bir ortamda yeni ??rak hakk?nda bilgi edinelim;
2) alan? ve ilgin? yerler, hem de oyun alanlar?, spor stadyum ve di?er noktalar? birikimi ?ocuklara arayan ke?fetmek i?in alan boyunca y?r?meye
3) s?k s?k ?ocuklarla di?er anne ve babalara kar??lamak i?in her zaman m?mk?nd?r parklar, bah?eler ve caddeleri, y?r?mek bo? zamanlar?nda
4), () ilgi ve yeteneklerine ba?l? olarak, lokal b?l?m?nde ?ocuk kay?t
5) uygun ya?ta ?ocuk sahibi yeti?kinlerle tan??mak i?in onlar?n ?evrelerinde, o zaman birlikte vakit ge?irmek m?mk?n olacakt?r ve belki adamlar oynamak ve arkada? edinmek i?in mutlu olacak.

Genelde, ciddi bir ad?m planlama ve sorunlu konular?n y?zlerce sahip, onlar da hareket zorlu?u ya??yoruz ??nk?, ?ocuklara dikkat etmeyi unutmay?n. Ve yeti?kinler n?anslar huzursuzluk bebekler hakk?nda unutamam, daha ?nemli ve ciddi olarak g?r?nd??? olsun. Birlikte yeni konumu, plan ve r?ya ?ocu?u desteklemek, sar?lmak s?k ve kuvvetle destek Sergiliyor g?c? bulmaya ?al???n. ?ocuk varl???n? ve o, o onun ailesi olacak gezegen, her k??esinde rahat ve konforlu olacak umurunda ger?e?ini hissetmelidir.

2017 news-beauty.ru
. T?m haklar? sakl?d?r. malzemelerin kullan?lmas? sitesine referans gereklidir.
web sitesinde De?erli ziyaret?iler bilgi sa?l???n?za zarar verebilecek vrachom.Samolechenie ?nceden dan???lmadan kullan?lmamal?d?r her durumda geleneksel t?bb?n Familiarisation news-beauty.ru harakter.Metody tedavi tarifleri oldu?unu.